usenet.dk

Styregruppens rolle

Skriv til Webmaster

Dette er Styregruppens egen hensigtserklæring udsendt i dk.admin.opslag.

Message-ID: <35a195c7.28924658@news.dknet.dk>

Den nye Styregruppe fungerer som et bindeled mellem usenetbrugerne og administratoren af dk hierarkiet, Tele Danmark Internet. Gruppens formål i denne position er at medvirke til at udvikle og vedligeholde det danske usenethierarki så det fremstår både logisk og alsidigt. Dette søges opnået ved de anbefalinger gruppen kan give Tele Danmark Internet.

Hierarkiets administrator ønsker ikke på egen hånd at investere kapacitet i hierarkiets vedligeholdelse og udvikling og har derfor ønsket at inddrage frivillig arbejdskraft i forbindelse med denne opgaves udførelse. Dog deltager der en repræsentant fra Tele Danmark Internet i arbejdet.

Selv om der er sket nogle proceduremæssige ændringer, er det stadig usenetbrugerne der har initiativet til at foreslå nye grupper, gennem indbyrdes diskussion at udarbejde OTD'er og i sidste ende at tilsende gruppen de bearbejdede OTD'er. Dette brugerinitiativ består foruden gennemførelse af OTD procedurer for nye grupper, også i forslag til ændring og eventuel nedlæggelse af grupper.

Når oplægget fra brugerne er modtaget, kan de foreslåede oprettelser, ændringer og lignende gennemføres, ved at anbefale den pågældende ændring til Tele Danmark Internet. Vurderes forslaget i almen forstand fornuftigt, er navn og placering god, og har der været tilstrækkelig interesse, anbefales det umiddelbart. I tvivlstilfælde kan gruppen indhente interessetilkendegivelser fra usenetbrugerne og undtagelsesvis kan gruppen undlade at anbefale forslaget.

Det er derfor væsentligt at påpege, at det stadigt er usenetbrugerne der har initiativet til at foreslå ændringer, gruppens rolle er den koordinerende og anbefalende. Såfremt usenetbrugerne eller OTA-ejeren ønsker det, kan gruppen som sådan eller dens medlemmer bidrage med råd og vejledning.

Officielle meddelelser fra gruppen vil tydeligt fremstå som sådanne og vil være signeret med gruppens PGP-nøgle. Alle andre indlæg fra gruppens medlemmer er af privat karakter som led i den almindelige debat, og bør derfor ikke tages som udtryk for gruppens officielle mening.