usenet.dk

Oplæg Til Diskussion

Skriv til Webmaster

Dit oplæg til en ny gruppe vil danne baggrund for den diskussion, der skal føres i dk.admin. Jo bedre og jo mere gennemtænkt, dit oplæg er, jo mere glat vil debatten forløbe.

Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogen tanker om, hvad du synes gruppen skal bruges til og nedfælder disse i dit Oplæg til Diskussion.

Der er kun få formelle krav, der skal være opfyldt - disse er af teknisk art og er anført nedenfor. Oplægget består af følgende punkter:

Formularen udfyldes

Emne

Du skal indledningsvis beskrive din nyhedsgruppes emne i et enkelt ord eller to. Disse emneord skal bruges i overskriften, når du sender dit forslag til diskussion.

[OTD] Ny gruppe: Øl

Beskrivelse

Du skal også skrive en lidt længere beskrivelse af nyhedsgruppen. Denne beskrivelse bruges af newsservere og newsprogrammer verden over. Således vises beskrivelsen ofte sammen med navnet i listen af nyhedsgrupper, og nogle programmer tillader at man søger i den. Så det er en god ide at den indeholder ord som er kendetegnende for emnet.

Forum for oelsamlere, oeleksperter og andre livsnydere
Regel:

Beskrivelsen må max. være på 55 tegn på én linje og må ikke indeholde æ, ø og å. I stedet kan du bruge ae, oe eller aa. Du kan roligt undlade fyldord som "Diskussion af ..." etc.

Fundats

Fundatsen er nyhedsgruppens grundlov - det er den, der bliver henvist til, hvis der senere opstår tvivl om, hvad der egentlig er en gruppes formål.

I fundatsen skal du forsøge at afgrænse nyhedsgruppens emne. Du kan evt. gøre det ved at komme med eksempler på emner, du gerne vil diskutere i den kommende gruppe.

Ligesom du kan også komme med nogle bud på, hvilke emner, du bestemt ikke mener skal hører under gruppen.

Formålet med denne nyhedsgruppe er at give ølsamlere og
andre med interesse i øl mulighed for at udveksle
erfaringer m.m.
Diskussion om sodavand o. lign. hører ikke under gruppens emne,
ligesom den heller ikke er beregnet til diskussion af
bryggeriernes sponsorpolitik eller mangel på samme.

'Køb og salg'-indlæg og kommerciel annoncering i det hele taget hører ikke hjemme i diskussionsgrupper - du bør derfor i din fundats henvise til, hvilken markeds-gruppe, der vil være relevant for dit emne.

Gruppen er ikke beregnet til køb og salg, der i stedet
henvises til relevante grupper i dk.marked-hierarkiet.

Ligeledes er binære filer uønskede overalt i de danske nyhedsgrupper, hvilket du også bør anføre i din fundats, hvis dit emne lægger op til det.

Det er ikke tilladt sende indlæg til denne gruppe, der
indeholder vedhæftede filer, f.eks. billeder af øletiketter.

Du kan også søge inspiration ved at læse fundatserne for de allerede eksisterende grupper.

Aktive grupper i dk-hierarkiet

Begrundelse

Du skal prøve at formulere en god begrundelse for, hvorfor nyhedsgruppen skal oprettes.

En typisk begrundelse kan være, at det pågældende emne ikke har sin egen gruppe eller at emnet har tendens til at dominere en allerede eksisterende gruppe, som derfor bør splittes op.

Interessen for øl har været faldende i ungdommen, men der
er håb om at denne kedelige udvikling vender. Flere og flere
ølentusiaster er begyndt at bruge internettet til at udveksle
viden og erfaringer. Det er derfor oplagt at oprette en
nyhedsgruppe til dette formål.

Eksisterende trafik

Hvis der allerede optræder indlæg om emnet i de danske grupper, så kan du her anføre hvilke grupper, der er tale om. Denne oplysning hjælper Styregruppen til at afgøre om der er et reelt behov for gruppen og i hvilke grupper en eventuel afstemning kan annonceres.

Forslag til navne

Du kan komme med et eller flere forslag til navn og placering i hierarkiet. Du behøver dog ikke at foreslå et navn, hvis du ikke kan finde på et godt et. I stedet kan du lade det være op til debattørerne i dk.admin eller overlade det til Styregruppen. I sidste ende er det Styregruppen, der fastlægger navnet.

Navnet giver ofte anledning til stor debat i dk.admin. En placering meget højt oppe i hierarkiet, vil således ofte støde på modstand, med mindre der er meget gode grunde herfor.

Regel:

Hvert led i et nyhedsgruppenavn består af et ord på op til 30 tegn fra a til z og tallene fra 0-9 samt + og -. Du må altså ikke bruge æ, ø og å i gruppenavnet, men skal i stedet skrive ae, oe eller aa. Navnet skal starte med et bogstav. Det skal tilstræbes at bruge navne i ental. Det samlede antal bogstaver i et nyhedsgruppenavn bør ikke overstige 71 tegn.

Jo mere specialiseret et emne er, jo længere nede skal det placeres i hierarkiet. En gruppe, der kan indplaceres i det eksisterende hierarki vil ofte have større chance for at blive oprettet.

dk.oel

vil næppe have de store chancer for at blive accepteret, hvorimod

dk.kultur.mad+drikke.oel

er bedre, da det er en videreudvikling af en allerede eksisterende gren i hierarkiet.

Generelt accepteres kun danske navne (dog uden æ, ø og å). Det sker i et forsøg på at undgå spam. På den anden side er det også vigtigt, at navnet er det, der bruges i daglig tale.

Styregruppen har iøvrigt meldt ud at de foretrækker at navne er i ental.

Moderering

Til dette punkt skal du enten skrive JA eller NEJ.

Læs mere: Moderering af nyhedsgrupper

Hvis du ønsker at oprette en modereret nyhedsgruppe, så skal du også under dette felt også anføre navn og emailadresser på, hvem der skal være moderatorer. Vær opmærksom på at moderation er omstændeligt og sjældent nødvendigt.

Regel:

Der skal udpeges mindst tre moderatorer.

Diskussionsperiode

Her anfører du, hvornår diskussionen i dk.admin skal afsluttes. Normalt er tre uger fra dato tilstrækkeligt, men i sommerperioden og omkring jul er det en god idé at forlænge perioden med et par uger.

Regel:

Diskussionsperioden skal vare minimum 21 dage.

Forslagsstiller(e)

Her anfører du navne og emailadresser på alle forslagsstillere. Der kan max. være 5 forslagsstillere.

Den endelige procedure

Når dit Oplæg til Diskussion er færdigskrevet, så er det tid for at offentliggøre det. Det sker ved poste det til dk.admin.

Du bør også krydsposte det til andre relevante grupper, især de grupper, som dit emne i mangel af egen gruppe falder ind under. Det er dog ikke acceptabelt, at du poster dit forslag til samtlige nyhedsgrupper i det danske hierarki.

Max. to udover dk.admin tilladt, bla. fordi nogle udbydere bortfilterer indlæg, der krydspostet til mange grupper.

Regel:

Hvis du krydsposter skal du sætte FollowUp-To til dk.admin, da det er her al debat om gruppeoprettelser skal foregå.

Ændringsforslag

Når dit Oplæg til Diskussion er dukket op i dk.admin, så er debatten i gang. Følg debatten nøje, lyt til argumenterne, og brug dem til at forbedre dit oplæg, så det har bedst mulige chancer for at blive godkendt.

Læs mere: Debatteknik og taktik i dk.admin

Undervejs kan du udsende ændringsforslag, hvis det er nødvendigt, men lad være med at gøre det i tide og utide. Saml op på debatten efter et stykke tid og post dit ændrede oplæg i en ny tråd, hvor du f.eks. anfører et versionsnummer.

[OTD] Ny gruppe: Øl (2. udg.)

Du behøver ikke at lade diskussionsperioden starte forfra med de 21 dage, hver gang du udsender et ændringsforslag - blot skal der gå en uges tid fra sidste ændringsforslag til debattens slutning.