usenet.dk

Overordnede retningslinjer

Skriv til Webmaster

Overordnede retningslinjer for dk-hierarkiet.

[Indledning]

Det danske usenethierarki, dk.*, er for alle med tilknytning til
eller interesse for Danmark eller det danske sprog.
Debatgrupperne, der udgør hierarkiet, spænder over et bredt
spektrum af emner.

For at der skal være plads til alle, er det dog nødvendigt med et
reglement for hvad man kan tillade sig at poste hvor. Det kaldes
i usenetregi for fundatser, og deres formål er at gøre grupperne
brugbare for de tiltænkte målgrupper.

En række af de retningslinjer for hvad der hører til i den
enkelte gruppe, er fælles for langt de fleste grupper. I stedet
for at skrive disse ind i hver enkelt fundats, er de samlet i et
overordnet reglement for dk-hierarkiet.

[Gyldighedsområde]

Retningslinjerne gælder for alle grupper i det omfang den enkelte
gruppe ikke har modstridende regler i sin fundats eller i kutymen
i gruppen. Det drejer sig basalt set om hvad der hører hjemme i
almindelige nyhedsgrupper. Det er altid den enkelte gruppes
fundats der er bestemmende, dog jævnfør næste afsnit om forholdet
mellem over- og undergrupper.

Fundatserne er ikke det endelige ord om hvad man kan tillade sig at
skrive i de danske nyhedsgrupper. Hvis du ser nogen der ikke følger
reglementet, så husk at et af internettets principper oversat til
usenet vil være "Vær nidkær med hvad du skriver, men storsindet med
hvad du accepterer". Reglerne er til for at vi alle skal kunne være
her - ikke for deres egen skyld.

[Forhold mellem over- og undergrupper]

Et emne er uønsket i en gruppe hvis der er en mere specialiseret
undergruppe der dækker samme emne. Det gælder også selv om emnet
direkte er nævnt blandt eksemplerne på mulige emner i
overgruppens fundats. Dette er tit resultatet når et delemne får
sin egen undergruppe eftersom overgruppens fundats ikke
automatisk tilrettes af den grund.

Bortset fra ovenstående er der ingen automatisk sammenhæng mellem
reglerne for en overgruppe og en undergruppe. I særdeleshed har
overgruppens fundats ingen betydning for undergruppen. En fundats
gælder kun for den ene gruppe den er skrevet for.

[Binære filer]

Det er ikke tilladt at sende billeder, programmer eller andre
filer der ikke består af ren tekst, uden for de binære grupper.
Dette gælder f.eks. også V-cards og indlæg formateret med HTML.
Teknisk betyder dette at alle indlæg skal være af MIME typen
text/plain hvor andet ikke eksplicit er tilladt.

[Annoncering og reklamer]

Enhver form for køb-, salg- eller bytte-annoncering uden for
markedsgrupperne er uønsket. Indlæg der alene eller i overvejende
grad har til formål at reklamere for, tilbyde eller på anden måde
promovere et produkt eller en tjeneste hvori afsender har
økonomiske eller anden særlig interesse, tillades ikke uden for
de kommercielle grupper.

Det er dog tilladt at besvare konkrete spørgsmål om forhandlere,
priser på produkter, tjenester og lignende. I en sådan situation
påhviler det afsender at oplyse om ansættelsesforhold eller andre
økonomiske interesser i det omfang det har betydning for svarets
objektivitet.

[Opslag]

Der er ingen fælles regler med hensyn til opslag. Afsender bør
kende og følge de enkelte gruppers praksis på området. I mange
tilfælde er de særlige opslagsgrupper det rette sted for denne
type indlæg.

[Signaturer]

Bemærk at det traditionelt på usenet er accepteret at afslutte
indlæg med en kort signatur med et indhold der isoleret set er
underlagt andre konventioner end resten af indlægget.

[Mudderkastning]

Der opfordres til en venlig og civiliseret omgangstone.
Mudderkastning og anden form for skænderier henvises til de
dertil indrettede grupper (eller til papirkurven).

[Uddybende information]

Læs på usenet.dk for mere og uddybende information om netikette.

Debatteret i dk.admin i perioden 12-08-2001 til 02-09-2001.
Redigeret af Lars Kim Lund.

Godkendt af Styregruppen d. 10. september 2001.